Beiskolázás

A Kalocsai Szent István Gimnázium felvételi tájékoztatója

A Kalocsai Szent István Gimnázium olyan 8. osztályos tanulók jelentkezését várja, akik a középiskolai tanulmányaik sikeres befejezése és az érettségi vizsga megszerzése után felsőfokú tanulmányokat szeretnének folytatni. Iskolánk célkitűzései szerint ugyanis legfontosabb feladataink egyike éppen ezen tanulmányok előkészítése, amelyhez elengedhetetlen az érettségi vizsgákra való maximális felkészítés. Fontosnak tartjuk továbbá bármely területen tehetséges tanulóink képességének minél szélesebb körű fejlesztését és kibontakoztatását, melyhez kiváló lehetőség a tanulmányi versenyekre való felkészítés, azon az eredményes részvétel. Ezért igyekszünk minden jelentős versenyen a tehetséges tanulóinkat elindítani, melynek eredményeképp számos kiemelkedő megyei és országos eredmény született az elmúlt években. A fentiek mellett nagyon fontos feladatunknak tekintjük a közösségfejlesztést osztály- és iskolai szinten egyaránt. Ennek érdekében szervezzük a hagyományos osztálykirándulásokat, színházlátogatásokat, a sportnapot, a nyári evezős és kerékpártúrákat, a balatoni táborozásokat, a különböző iskolai rendezvényeket.

Azoknak a 8. osztályos tanulóknak a jelentkezését várjuk tehát, akik szeretnének jól felkészülni az érettségi vizsgájukra, jó alapokat akarnak szerezni további tanulmányaik folytatásához vagy egy jó szakma elsajátításához, és egy jó középiskolai közösség tagjai szeretnének lenni.

A 2021-2022. tanévre meghirdetett képzések

A 2021-2022. tanévre 6 különböző tanulmányi területet kínálunk a tanulni vágyó 8. osztályos tanulóknak. Mindegyik közös jellemzői az alábbiak:

 • a gimnáziumi kerettantervre épül az oktatás;
 • két idegen nyelv tanulása kötelező:
  • nyelv: az angol nyelv vagy német nyelv,
  • nyelv: az angol nyelv vagy német nyelv vagy az orosz nyelv;
 • az idegen nyelv és a digitális kultúra tantárgy oktatása minden évfolyamon és osztályban csoportbontásban történik;
 • A 11. évfolyamon a kötött felhasználású órakeretből 2 órát biológia, fizika, kémia vagy földrajz tantárgyak közül választhatnak azok a tanulók, akik a szabad felhasználású órakeretből nem választanak ezek közül a tantárgyak közül. 1-1 órával a kötelező érettségi vizsga tantárgyainak óraszámát növeljük, amelyekből két tantárgyat kell választania minden tanulónak. Azoknak a tanulóknak, akik a szabad felhasználású órakeretből biológia, fizika, kémia vagy földrajz tantárgyat választanak, mind a 4 kötelező érettségi tantárgyat emelt óraszámban kell tanulniuk.
 • A 12. évfolyamon a kötött felhasználású órakeretből minden kötelező érettségi tantárgy óraszámát 1-1 órával megemeljük, amelyet ebben az óraszámban kell tanulnia minden tanulónak.
 • A 11. évfolyamon a szabadon felhasználható órakeret 4 tanórájából minden tanuló szabadon választhat az emelt szintű érettségire felkészítő (heti 2 tanóra) és a középszintű érettségi vizsgára felkészítő (heti 1 tanóra) foglalkozások közül úgy, hogy mind a 4 tanórát fel kell használnia.
 • A 12. évfolyamon a szabadon felhasználható órakeret 5 tanórájából minden tanuló szabadon választhat emelt szintű érettségire felkészítő (heti 2 tanóra) és középszintű érettségi vizsgára felkészítő (heti 1 tanóra) foglalkozások közül úgy, hogy mind az 5 tanórát fel kell használnia.
 • A 11. és a 12. évfolyamon az emelt szintű érettségi vizsgára felkészítő foglalkozásokon a kötelező érettségi tantárgyakból az oktatás csoportbontásban folyik: a felkészítést választó tanulók az alapórákon és a fakultációs órákon is egy csoportban, ugyanannak a tanárnak a vezetésével vesznek részt a tanórákon.

A választható tanulmányi területek kódja, rövid jellemzése:

Kódszám: 0001 – társadalomtudomány szakirány

A társadalomtudomány szakirányon a történelem, valamint a magyar nyelv és irodalom tantárgyak emelt óraszámban történő oktatását valósítjuk meg.

A társadalomtudomány szakirányra való jelentkezést azoknak ajánljuk, akiknek továbbtanulási terveik között társadalomtudományi szakterületek – pl. jog, pszichológia, szociológia, bölcsészettudomány, tanár szak, média stb. – szerepelnek.

Kódszám: 0002 – természettudomány szakirány

A természettudomány szakirányon a kémia, valamint a biológia tantárgyak emelt óraszámban történő oktatását valósítjuk meg.

A természettudomány szakirányra való jelentkezést azoknak ajánljuk, akiknek továbbtanulási terveik között természettudományi szakterületek – pl. orvos, állatorvos, gyógyszerész, gyógypedagógus, vegyész, élelmiszeripar stb. – szerepelnek.

Kódszám: 0003 – műszaki szakirány

A műszaki szakirányon a matematika, valamint a fizika tantárgyak emelt óraszámban történő oktatását valósítjuk meg.

A műszaki szakirányra való jelentkezést azoknak ajánljuk, akiknek továbbtanulási terveik között műszaki pályák – pl. mérnök, építész, műszaki menedzser stb. – szerepelnek.

Kódszám: 0004 – informatika szakirány

Az informatika szakirányon a matematika, valamint a digitális kultúra tantárgyak emelt óraszámban történő oktatását valósítjuk meg.

A szakirányra való jelentkezést azoknak ajánljuk, akiknek továbbtanulási terveik között informatikával kapcsolatos szakterületek – pl. informatikus, programozó, gazdasági szak, stb. – szerepelnek.

Kódszám: 0005 – angol nyelv szakirány

Az angol szakirányon az angol nyelv emelt óraszámban történő oktatását valósítjuk meg.

Az angol szakirányra való jelentkezést azoknak ajánljuk, akik már általános iskolában tanulták az angol nyelvet, és továbbtanulási terveik között idegenforgalommal, turisztikával, vendéglátással stb. kapcsolatos területek szerepelnek.

Kódszám: 0006 – német nyelv szakirány

A német szakirányon a német nyelv emelt óraszámban történő oktatását valósítjuk meg.

A német szakirányra való jelentkezést azoknak ajánljuk, akik már általános iskolában tanulták a német nyelvet, és továbbtanulási terveik között idegenforgalommal, turisztikával, vendéglátással stb. kapcsolatos területek szerepelnek.

A felvételi eljárás menete

A felvételi eljárás fontosabb határidői, feladatai a következők:

 1. december 4-ig jelentkezés egyénileg a központi felvételi vizsgára az Oktatási Hivatal által kiadott – iskolánk titkárságán is beszerezhető – TANULÓI JELENTKEZÉSI LAP nyomtatványon.
 2. január 23-án a központi felvételi dolgozat megírása.
 3. február 19-ig jelentkezés a Kalocsai Szent István Gimnáziumba a KIFIR elektronikus adatlap kitöltő programon keresztül.
 4. március 16-ig a felvételi rangsor megállapítása, nyilvánosságra hozása a jelentkezők felvételi pontszáma alapján, tanulmányi területenként. A felvételi pontszámot az általános iskolai tanulmányi eredményekből számított ún. hozott pontszámokból, valamint a központi felvételi dolgozatokra kapott pontszámokból számított ún. szerzett pontszámokból képezzük. A felvételi pontszámok alapján tagozatkódonként külön-külön rangsoroljuk a tanulókat.
 5. április 30-ig a jelentkezők értesítése a felvételről vagy az elutasításról.
 6. Jelentkezés a központi írásbeli felvételi vizsgára

Gimnáziumunkba csak azok a tanulók nyerhetnek felvételt, akik részt vesznek a központi felvételi írásbeli vizsgán. Erre a felvételi jelentkezést megelőzően külön kell jelentkezni az Oktatási Hivatal által kiadott – iskolánk titkárságán is beszerezhető – TANULÓI JELENTKEZÉSI LAP nyomtatványon. (Ez a jelentkezés azonban CSAK a központi írásbeli vizsgára vonatkozik, nem tévesztendő össze a felvételi eljárásban használatos jelentkezési lappal, amelyet a középfokú iskolákba való jelentkezéskor kell majd használni.) A kitöltött Tanulói jelentkezési lapot személyesen vagy postai úton kell eljuttatni 2020. december 4-ig a Kalocsai Szent István Gimnáziumba vagy egy másik olyan középiskolába, amely csatlakozott a felvételi eljárás részét képező egységes felvételi írásbeli vizsgához megelőző, egységes felvételi írásbeli vizsgához. A sajátos nevelési igényű tanulóknak, illetve a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő tanulóknak (2011. évi CXC. Tv. 4.§ 25. pont; 4.§ 3. pont) esetében – a vizsgaszervezés érdekében – a szakértői véleményt és a speciális körülmények igénylésére vonatkozó szülői kérvényt csatolni kell a jelentkezési laphoz. Az egyéni elbírálás alapján lehetséges intézkedésekről a felvételi vizsgát szervező intézmény intézményvezetője dönt.

A dolgozatot nem kötelező a Kalocsai Szent István Gimnáziumban megírni, az bármelyik másik – a rendszerhez csatlakozott – középiskolában megírható.

 1. A központi felvételi dolgozat megírása

A dolgozat megírásának egységes időpontja 2021. január 23. (szombat) 10 óra. A felvételi dolgozat egy magyar nyelvi és egy matematika feladatlap kitöltéséből áll. Ha valaki neki fel nem róható ok miatt (pl. betegség, verseny stb.) ezen a napon nem tudja megírni a dolgozatot, 2021. január 28-án 14 órakor pótolhatja ezt. Az írásbeli vizsga 2×45 percet vesz igénybe, a két feladatlap kitöltése között 15 perc szünetet tartunk. Biztosítjuk azoknak a tanulóknak a speciális vizsgakörülményeket, akik a jelentkezési lapon ezt kérték, és csatolták a szükséges dokumentumokat (szülői kérvény, szakértői vélemény). Az írásbeli vizsgatesztek elsősorban nem tantárgyi, lexikális tudást mérnek, hanem azokat az eszköztudás körébe tartozó képességeket és készségeket, amelyek a gimnáziumban való eredményes tanuláshoz szükségesek. A feladatlapokat központi javítási útmutató alapján javítják gimnáziumunk tanárai. A kijavított dolgozatokat 2021. január 29-én 8 órától 16 óráig a vizsgázó és szülője megtekintheti, azokról saját költségén másolatot készíthet, és a hivatalos javítókulcstól eltérő értékelés esetén az értékelésre észrevételt tehet. A vizsgázó az észrevételeit 2021. február 1-én 16 óráig adhatja le az intézményvezető-helyettesi irodában. A dolgozatok eredményéről legkésőbb 2021. február 8-ig tájékoztató teljesítménylapot küldünk a tanulóknak. Az elért eredmények az iskola weboldalán (www.szig-kalocsa.edu.hu) is megtekinthetők.

 1. Jelentkezés a Kalocsai Szent István Gimnáziumba

A nyolcadik osztályos tanulók az általános iskolákon keresztül a KIFIR elektronikus adatlap kitöltő programon keresztül jelentkezési lapot töltenek ki. A programmal előállított, kinyomtatott és aláírt felvételi lapok közül a Jelentkezési lapon jelzik a középfokú iskolának a jelentkezési szándékukat. Ezt a kinyomtatott és aláírt jelentkezési lapot kell iskolánk címére postai úton vagy személyesen 2021. február 19-ig eljuttatni iskolánkba. A KIFIR program által előállított Tanulói adatlap az Oktatási Hivatal részére szolgáltat információkat a felvételizőről, amit nem kell elküldeni iskolánknak.

A jelentkezési lap kitöltéséhez iskolánk adatai közül a következők szükségesek:

OM azonosító: 027942

Név: Kalocsai Szent István Gimnázium

Cím: 6300 Kalocsa, Hunyadi u. 23-25.

A jelentkezési lapon meg kell adni a választott tanulmányi területek kódját. Mindenképpen azt javasoljuk, hogy több képzést is jelöljenek meg a jelentkezési lapon. Ügyeljenek arra, hogy ezek között kötelező a rangsor felállítása, ami a tanulmányi területekre való felvételt befolyásolja. Ezért kérjük, hogy a sorrendet alaposan gondolják át! Szükség esetén telefonon (78/462-660), e-mailben (perity@szig-kalocsa.edu.hu) vagy személyes konzultációval szívesen segítünk a sorrend eldöntésében. A választható tanulmányi területek az előzőekben ismertetettek szerint a következők:

0001 – társadalomtudomány szakirány

0002 – természettudomány szakirány

0003 – műszaki szakirány

0004 – informatika szakirány

0005 – angol nyelv szakirány

0006 – német nyelv szakirány

A jelentkezési lapon meg kell adni, hogy felvétel esetén milyen idegen nyelvet kíván tanulni a tanuló. Gimnáziumunkban két idegen nyelv tanulása kötelező. Javasoljuk, hogy azt a nyelvet válassza a tanuló 1. nyelvként, amelyet már általános iskolában is tanult. A jelentkezési lapon feltétlenül fel kell tüntetni, hogy melyik nyelvet szeretnék 1. nyelvként, és melyiket 2. nyelvként tanulni.

A tanulmányi eredmények ponthoz be kell írni valamennyi tanult tantárgy hetedik év végi és nyolcadik félévi osztályzatát.

Akik nem a Kalocsai Szent István Gimnáziumban írták a központi felvételi írásbeli dolgozatot, azoknak a teljesítménylapot vagy annak hitelesített másolatát csatolniuk kell a jelentkezési laphoz!

 1. A felvételi rangsor megállapítása

A felvételi rangsort a hozott pontok és a szerzett pontok összegezése után nyert felvételi pontszám alapján készítjük el.

Hozott pontok

A felvételi pontszámok hozott pontjainak megállapítása során az általános iskolai tanulmányi eredményekből a 7. év végi és 8. félévi osztályzatok közül a következő tantárgyakat vesszük figyelembe:

 • magyar nyelv
 • magyar irodalom
 • történelem
 • tanult idegen nyelv
 • matematika
 • kémia

A magyar nyelv és magyar irodalom tantárgyak 7. év végi és 8. félévi jegyeiből külön-külön átlagot képezünk, és ezt a többi – fentebb felsorolt – tantárgy osztályzataival összeadva majd megszorozva 2-vel kapjuk a hozott pontok összegét, maximálisan 100 pontot.

Ha a tanulót az általános iskolában szakértői vélemény alapján mentesítették az értékelés és minősítés alól a felsorolt tárgyak valamelyikéből, a hozott pontok számítása a következők szerint történik:

 • a felsorolt tárgyakból szerzett osztályzatokat összeadjuk, és kiszámítjuk, hogy a tanuló által elért pontszám az általa maximálisan szerezhető pontszám hány százaléka,
 • ez az érték lesz a tanuló hozott pontszáma.

Szerzett pontok

A szerzett pontszámot írásbeli felvételi vizsga keretében szerezhetik meg a tanulók. A magyar nyelvből és matematikából megírt dolgozatokat egységes útmutató alapján javítják és pontozzák abban az iskolában, ahol a felvételi dolgozatot a tanuló megírta. A dolgozatokra külön-külön 50 pontot lehet szerezni. Az elért pontszámokat összeadjuk. A kapott összeget szerzett pontszámként kezeljük. Így maximálisan 100 pont lehet a szerzett pontszám.

Ha a tanulónak a szülő írásbeli kérésére a központi felvételi írásbeli helyszínének intézményvezetője teljes vagy részleges mentesítést engedélyezett az értékelés és minősítés alól a felvételi tantárgyak valamelyikéből, akkor a szerzett pontok számítása a következők szerint történik:

 • ha teljes felmentése van a tanulónak magyar nyelv, magyar irodalom, vagy matematika tantárgyból, akkor az adott felvételi dolgozatot nem kell megírnia; a szerzett pontok számításánál a másik felvételi dolgozat eredményét kétszeres szorzóval vesszük figyelembe;
 • ha a tanulónak egy részterületről (pl. helyesírás) van felmentése, akkor az adott témakörbe tartozó feladatok nem kerülnek értékelésre. Az itt szerezhető pontszám az elérhető pontszámból levonásra kerül, és a különbség lesz a számára elérhető pontszám maximuma. A tanuló százalékos teljesítményét ez alapján határozzuk meg, majd ebből számítjuk ki az adott dolgozatra adható szerzett pontszámot.

Rangsorok elkészítése tagozatkódonként

Minden tanulónak összesítjük a pontszámait, illetve kiszámítjuk a százalékos teljesítményét. Az összesítés során duplázási lehetőség van abban az esetben, ha a szerzett pontszám magasabb, mint a hozott pontszám. Ekkor az összpontszám kiszámítása a következő:

Összpontszám = szerzett pontok ´ 2

Minden egyéb esetben az összpontszám az alábbiak szerint számítható:

Összpontszám = hozott pontok + szerzett pontok

A pontszámok alapján tanulmányi területenként készítjük el a rangsorokat. A rangsor – egyben a felvételi jegyzék – a következő személyes adatokat tartalmazza:

 • a tanuló oktatási azonosítószáma (a tanuló a jelentkezési lapon kérheti, hogy az oktatási azonosító helyett az általa megadott jeligével azonosítsuk a rangsorban);
 • a hozott pontszám;
 • a magyar nyelv dolgozatra kapott pontszám;
 • a matematika dolgozatra kapott pontszám;
 • a szerzett felvételi pontszám,
 • az elért összpontszám;
 • az adott tanulmányi területen elért helyezés.

A rangsor megállapítása a következő szempontok – sorrend szerinti – figyelembevételével történik:

 1. összpontszám
 2. halmozottan hátrányos helyzet
 3. szerzett pontszám
 4. 0001, 0005, 0006 kódszámú tanulmányi területen a magyar nyelv dolgozat pontszáma
 5. 0002, 0003, 0004 kódszámú tanulmányi területen a matematika dolgozat pontszáma

Pontazonosság esetén az alábbi szempontok figyelembevételével alakítjuk ki a végleges sorrendet:

 1. tartós betegség
 2. sajátos nevelési igény
 3. beilleszkedési, tanulási nehézség
 4. idősebb testvér iskolánk tanulója

Ha egy tanuló több tanulmányi területre is benyújtotta jelentkezését, akkor természetesen mindegyiken ugyanazzal az eredménnyel fog szerepelni, de a rangsorban elfoglalt helye valószínűleg más-más lesz.

Elutasítjuk a jelentkezését és így nem nyerhet felvételt a gimnáziumba az a tanuló, akire az alábbiak közül bármelyik vonatkozik:

 • nem vett részt az írásbeli felvételi vizsgán,
 • év végén vagy 8. osztály félévében elégséges osztályzata volt a hozott pontszámok számításánál figyelembe vett tantárgyak bármelyikéből,
 • az írásbeli felvételi vizsgán valamely tárgyból nem éri el a szerezhető pontok legalább
  15%-át (8 pontot).

A Kalocsai Szent István Gimnáziumba felvételizettek felvételi jegyzékéről a gimnázium intézményvezetője dönt a fentiek alapján. A felvételi jegyzéket 2021. március 16-ig nyilvánosságra hozzuk: kifüggesztjük a földszinti hirdetőtáblára, valamint letölthető lesz a gimnázium weblapjáról. Az így elkészített rangsorokat küldjük el az országos központba is.

Az ideiglenes rangsor ismeretében a jelentkezőknek lehetőségük van a bejelölt sorrend módosítására. Ezt az általános iskolában lehet megtenni 2021. március 20-ig. Kérjük, hogy az esetleges módosításról telefonon, e-mailben vagy személyesen tájékoztassák a gimnázium intézményvezetőjét is. A gimnázium a győri felvételi központtól kapott jelentkezési adatok alapján alakítja ki a végső rangsort, amelyet 2021. április 14-ig küld el az országos központnak.

 1. Tanulók értesítése a felvételről

A felvétel végső eredménye (egyeztetett felvételi jegyzék) az országos központban egyesített adatok alapján 2021. április 23-ig alakul ki, a középiskolák eddig az időpontig kapják meg az egyeztetett felvételi jegyzéket. A Kalocsai Szent István Gimnáziumba felvételt nyer az a tanuló, aki az egyeztetett felvételi jegyzéken a tagozatonként megadott felvehető létszámon belüli helyezést ér el, és nem nyert felvételt másik középiskolába. Helyhiány miatt utasítjuk el a felvételi kérelmét azoknak a tanulóknak, akik a tagozatonként megadott felvételi létszám feletti rangsorolást kapnak. A felvételről szóló értesítést vagy az elutasítást 2021. április 30-ig az összes jelentkezőnek elküldjük.

Az elutasított felvételi kérelmekre jogorvoslati lehetőség van. A jogorvoslati kérelmet a Bajai Tankerületi Központ tankerületi igazgatójának (Sárosi Magdolna, 6500 Baja, Kenderes u. 5-7.) kell címezni, de a gimnázium intézményvezetőjének kell eljuttatni.

Nyílt nap a Kalocsai Szent István Gimnáziumban

Iskolánkban 2020. november 28-án (szombaton) – amennyiben erre a járványhelyzet lehetőséget ad – nyílt napot tartunk. Itt mindenki személyes tapasztalatokat szerezhet iskolánkról, részletesen tájékozódhat oktatási munkánkról, a meghirdetett tanulmányi területek sajátosságairól.